A Hámorisport Szabadidős Kft. (2013. Pomáz, Kossuth utca 37..; Cg.13 09 159240) - a továbbiakban Hámorisport adatkezelő – kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során végzett adatkezelés megfelel a jogszabályoknak és a jelen tájékoztatónak. Hámorisport fenntartja a jogot jelen tájékoztató – jogszabályi keretek közötti – megváltoztatására. A megváltozott tájékoztató a Hámorisport honlapján mindig elérhető.

A Hámorisport, az ügyfelei és partnerei személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési rendelkezést, mely ezen elvárásnak eleget tesz.

I. Értelmező rendelkezések:

I.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
I.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
I.3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
I.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
I.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
I.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
I.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
I.8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
I.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
I.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
I.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
I.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
I.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
I.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
I.15. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
I.16. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
I.17. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
I.18. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

II. Az adatkezelés alapelvei:

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

III. Az adatkezelés jogalapja:

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény, vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

IV. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettsége:

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

V. Az adatbiztonság követelménye:

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

VI. Adattovábbítás külföldre:

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha
a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
b) az adatkezelésnek a jogszabályban előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha
a) az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy
b) a harmadik ország és Magyarország között az érintettek jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban.

Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

VII. Az érintettek jogai és érvényesülésük:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.


Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

VIII. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.


Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Ha az adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

IX. Bírósági jogérvényesítés:

Az érintett a jogainak megsértése esetén adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

X. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

A Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez, való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

A Hatóság
a) bejelentés alapján vizsgálatot folytat;
b) hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást folytathat;
c) hivatalból titokfelügyeleti hatósági eljárást folytathat;
d) a közérdekű adatokkal és a közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos jogsértéssel összefüggésben bírósághoz fordulhat;
e) a más által indított perbe beavatkozhat;
f) adatvédelmi nyilvántartást vezet.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 
1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: 
+36 (1) 391-1400
Fax: 
+36 (1) 391-1410
E-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu
URL 
http://naih.hu
koordináták: 
É 47°30'56''; K 18°59'57''
Ügyfélfogadás:
Hétfő 9:00-12:00, 13:00-16:00
Kedd -
Szerda 9:00-12:00, 13:00-16:00
Csütörtök -
Péntek 9:00-12:00

XI. A kezelt adatok köre, célja, jogcíme és időtartama:

A Hámorisport adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben a megadott adatok kezelését, tárolását, továbbítását jogszabály teszi kötelezővé, melyről külön értesítést kap.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Ügyfélkapcsolati adatbázis:
Az adatkezelés célja: a megrendelők és a vásárlók nyilvántartása, az interneten érkező megrendelők és vásárlók kiszolgálása, az értékesítés elősegítése, a szerződések nyomon követése, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlói szokások elemzése, az ügyfelek magasabb szintű kiszolgálása, kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresés.

A kezelt adatok köre: név, cégnév, irányító szám, helységnév, utca házszám, szállítási cím, számlázási cím, adószám, közösségi adószám, telefonszám, e-mail cím
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Az adatkezelés jogszabályi alapja: Számv. tv. 169.§. (2). bek.
Az adatok törlésének határideje: 8 év
A közvetlen üzletszerzési célú megkeresések letiltását, továbbá a személyes adatok módosítását és törlését a Hámorisport alábbi elérhetőségén lehet kérni: hamorisport@gmail.hu
Adatfeldolgozót a Hámorisport nem vesz igénybe.

Adattovábbítások:
1. Adattovábbítás címzettje:
· FoxPost Zrt. 3200. Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
· Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest Dunavirág u. 2-6.
· DPD Hungária Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 14 B.ép.

  SPRINTER Futárszolgálat Kft. 1097. Budapest, Táblás utca 39.

  FÜRGEFUTÁR.HU Kft. 1122. Budapest, Városmajor utca 35.


Átadott adatok köre: a teljes adatkör
Az adattovábbítás jogalapja: Számv. Tv. 157.§. (1). bek.
2. Az adattovábbítás címzettje: a Hámorisport elektronikus direktmarketing adatbázisa
Átadott adatok köre: név, cégnév, irányító szám, helységnév, utca házszám, szállítási cím, számlázási cím, adószám, közösségi adószám, telefonszám, e-mail cím
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása, valamint a Grt. 6.§.(5) bek.
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

Egyéb adatkezelés:
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, ill. jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, ill. iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Hámorisport a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

XII. Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

A személyes adatok kezelése a  Hámorisport,2013. Pomáz, Kossuth utca 37.. szám alatti székhelyén, valamint a ZODIN Kft. 2015. Szigetmonostor, Boglárka utca 14-16. alatt történik.
A Hámorisport a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
1./ az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
2./ hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
3./ változatlansága igazolható (adatintagritás;
4./ a jogosulatlan hozzáférés ellen védett(adat bizalmassága) legyen.

A Hámorisport az adatkezelés során megőrzi:
1./ a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
2./ a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
3./ a rendelkezéssel állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóbban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak a kívánt eszközök.

A Hámorisport a biztonságról a Zodin Kft. rendszerével gondoskodik.
A Hámorisport tájékoztatja a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetéssel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Hámorisport megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

XIII. Az adatkezelő adatai, elérhetőségei:

Hámorisport Szabadidős Kft. 2013. Pomáz, Kossuth utca 37
Képviselő: Hámori Gyula
Tel.: +36-20-2326565
E-mail: hamorisport@gmail.com
Cégjegyzék szám: Cg. 13 09 159240
Adószám: 24122278-1-13
Adatkezelési nyilvántartási számok:

XIV. Az adatfeldolgozó adatai, elérhetőségei:

A Hámorisport fenntartja a jogot adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

XV. Jogszabályi háttér:

1./ A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.)
2./ Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Inftv.)
3./ A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (Számv. tv.)
4./ Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Tv. (Eker. tv.)
5./ Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. (Eht.)
6./ A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Tv. (Grt.)